Stanovy združenia Federácia kynologických klubov Slovenskej republiky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Federácia kynologických klubov  Slovenskej republiky /ďalej len združenie/ je záujmovou organizáciou, ktorá bude pracovať v súlade s predpismi United kenel Clubs International /ďalej len UCI/.
UCI je medzinárodná, nepolitická organizácia, ktorá vznikla v Nemecku a doposiaľ združuje štáty z celého sveta. Prezídium UCI sídli vo Weiesbadene,Szutzenstrasse 22, 652 32 Taunusstein, Nemecko. Sekretariát UCI sídli v Rakúsku, Karl Ditmand Kranzgasse 30, 1150 Wien.

 

Článok II.

Názov a sídlo združenia

Názov :  Federácia kynologických klubov  Slovenskej republiky /skratka FKKS/            
Sídlo : Zvolenská cesta 591/45, 962 63 Pliešovce                                                                                             
Pôsobnosť : Slovenská republika

 

Článok III.

Cieľ združenia

 

 1. Cieľom združenia jen združovať jednotlivé kynologické kluby /právnické osoby/ a nie jednotlivých chovateľov psích plemien a vytvárať im podmienky na ich riadenie, starostlivosť a zdokonaľovanie psích plemien, ich rozmnožovanie v súlade s genetickými zákonmi a predpismi UCI.
 2. zušľachťovať jednotlivé psie plemená, zlepšovať a rozvíjať ich povahové vlastnosti,
 3. skvalitňovať chovy
 4. zabezpečovať odbornú výchovu a vzdelávanie chovateľov, prednášky, výstavy a pod.
 5. Organizovať výstavy, bonitácie,
 6. spolupracovať s ostatnými združeniami v rámci republiky i v zahraničí,
 7. zabezpečovať styk jednotlivých klubov s UCI, kontrolovať vrhy a odchovy, ako aj výživu a starostlivosť o psov, viesť jednotnú plemennú knihu psov v súlade s predpismi UCI,
 8. zabezpečovať odborné vzdelávanie a odborný rast rozhodcov,
 9. viesť centrálny register chovateľských staníc a ich chránenie v medzinárodnom registri chovateľských staníc UCI,
 10. neumožniť členstvo chovateľom, ktorí spolupracujú s obchodníkmi a priekupníkmi so psami /tzv. výkupy/,
 11. viesť členov združenia, hlavne mládež k pozitívnemu vzťahu ku zvieratám, ich ochrane,  a láske k prírode,
 12. zabezpečiť a garantovať dodržiavanie interných predpisov jednotlivých členov združenia  – hlavne rešpektovať štandart plemien, ktoré jednotlivé kluby zastrešujú,
 13. Organizuje chovateľov na spoločnú činnosť zameranú na rozširovanie chovateľskej základne, zvyšovanie teoretických a praktických návykov,
 14. Organizuje a zabezpečuje cieľavedomú plemenitbu, zameranú na udržanie, zlepšenie a spojenie vhodných vlastností psov,
 15. Poskytuje poradenskú službu chovateľom aj nečlenom klubu chovateľov. Umožňuje všetkým chovateľom a majiteľom psov odborné posúdenie na chovných zvodoch, bonitáciách a špeciálnych výstavách,
 16. Ako samostatný, ekonomicky nezávislý klub riadi a zabezpečuje svoju činnosť  využívaním všetkých možností na samofinancovanie, rešpektujúc platné nariadenia a zákony.


 

Článok IV

Povinnosti členov združenia

 • Členovia združenia sa riadia svojimi internými stanovami v súlade so stanovami združenia, ktoré rešpektujú a súhlasia s nimi.
 • Postupujú podľa svojich chovateľských poriadkov schválených členmi jednotlivých klubov. Sú povinný dbať na dodržiavanie štandardu jednotlivých plemien, akékoľvek zmeny musia byť odsúhlasené so správnou radou združenia.
 • Vedú svoju vlastnú plemennú knihu, vydávajú preukazy o pôvode jedincov, všetky zmeny hlásia na vedenie združenia.
 • Povinnosťou všetkých chovateľských klubov v súlade s týmito stanovami je spracovať si vlastné chovateľské poriadky
 • Všetky chovateľské poriadky zostavené členskými klubmi, sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach Správnej  rade združenia, ktorá je povinná odoslať ich predsedníctvu UCI na schválenie.
 • Podmienky chovu a vstupu do UCI platia ako smernice pre všetky členské kluby. Špeciálne kluby majú právo vytvoriť si špeciálny chovateľský poriadok vhodný pre dané plemeno.
 • Pokiaľ sú v klube viac ako traja chovatelia jedného plemena, musia založiť samostatný klub. 
 • Pre jedno plemeno môže existovať v rámci združenia FKKS len jeden chovateľský klub, ktorý zodpovedá združeniu  za rozvoj a zodpovedné riadenie chovu daného plemena.
 • Spory vo vnútri klubov sa môžu riešiť za prítomnosti chovateľskej komisie UCI. Pre kluby, ktoré nemajú vlastný chovateľský poriadok, platí chovateľský poriadok UCI.

      
Článok  V. 

Členstvo

1.Členom zduženia môže byť iba právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi tohto združenia a súhlasí s jeho stanovami, výnimočne aj fyzická osoba, ktorá vlastní jedinca takého plemena, ktoré na území Slovenskej republiky nie je zastrešené klubom,

   -  výcvikové kluby pre výcvik psov,
   -  občianske združenia, rozhodcov, figurantov a
   -  občianske združenia pre ochranu zvierat a plemien psov.


2. Čestným členom tohto združenia môže byť právnická osoba, ktorá sa  mimoriadnym spôsobom pričinila o rozvoj združenia,
3. Čestným členom tohto združenia môže byť právnická osoba, ktorá sa  mimoriadnym spôsobom pričinila o rozvoj združenia,
4. O členstve  v združení rozhoduje správna rada združenia,
5  Člen združenia má právo zúčastňovať sa všetkých aktivít združenia, byť volený do orgánov združenia.
6. Povinnosťou člena združenia je:

 1. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
 2. zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, ktorého sú členmi,
 3. platiť členské príspevky vo výške určenej správnou radou združenia,
 4. aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 5. oznámiť správnej rade združenia do 30 dní závažné skutočnosti, ktoré súvisia s členstvom v združení /zmena adresy, úhyn psa a pod./ ,

7. Členstvo a funkcie v orgánoch   združenia zanikajú smrťou, vzdaním sa členstva alebo odvolaním a vylúčením. O vylúčení člena rozhoduje správna rada nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov za hrubé porušenie stanov združenia.

 

Článok VI.

Orgány združenia

Orgány združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. správna rada,
 3. prezident združenia
 4. dozorná rada

 

 

Článok VII

Valné zhromaždenie združenia

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Riadne valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz do roka. Na základe poverenia správnej rady ho zvoláva prezident najneskôr dva mesiace pred termínom rokovania. Mimoriadne Valné zhromaždenie je prezident povinný zvolať na základe žiadosti aspoň 2/3 väčšiny riadnych členov združenia alebo správnej rady. Na zasadanie mimoriadneho Valného zhromaždenia môže dať podnet aj dozorná rada.
 3. Valné zhromaždenie združenia:
 • prerokováva a schvaľuje správu o činnosti správnej rady, správu dozornej rady, správu o hospodárení, rozpočtu združenia na kalendárny rok, schvaľuje zásady hospodárenia združenia a iné predpisy,
 • schvaľuje stanovy združenia a základné vnútorné predpisy združenia ako aj ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva prezidenta, členov správnej rady, dozornej rady na päťročné funkčné obdobie.
 • Schvaľuje ročnú účtovnú závierku združenia.
 • Zriaďuje poradné orgány združenia, vyhodnocuje ich činnosť,
 • Rozhoduje o zániku združenia, spôsobe rozdelenia majetku, pohľadávok a záväzkov združenia.

 

Článok VIII.

Správna rada

 

FKS spolupracuje s klubmi chovateľov a kynologickými organizáciami Slovenskej republiky. Zabezpečuje kontakty so zahraničnými chovateľmi   a ich klubmi i ďašími kynologickými organizáciami.

 • Správna rada združenia sa riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi rokovaniami valných zhromaždení.
 • Správna rada sa skladá s 5 –tich členov a tvorí ju:
 • Prezident, viceprezident, tajomník, hospodár a poradca chovu.
 • Správna rada sa schádza podľa plánu najmenej jedenkrát za dva mesiace. Mimoriadne rokovania správnej rady môže z titulu svojej funkcie zvolať prezident, ktorý je taktiež povinný zvolať ju ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov správnej rady.
 • Zasadnutia správnej rady sa zúčastňuje predseda dozornej rady s hlasom poradným.
 • Správna rada :
 • Schvaľuje plán činnosti  združenia,
 • Schvaľuje rozpočet združenia,
 • Schvaľuje členstvo  v združení, rozhoduje o zániku členstva združení,
 • Rozhoduje o iných úlohách, ktoré sú v súlade s týmito stanovami a poslaním združenia,
 • Zo zasadnutia vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje prezident a tajomník združenia.
 • Funkcia v správnej rade, ako aj v iných orgánoch združenia je nezlučiteľná so zamestnaneckým pomerov v združení.

 

Ćl. IX.

Prezident združenia

 

 • Prezident zastupuje združenie navonok a rozhoduje o opatreniach, ktoré neznesú odklad. O vykonaných opatreniach informuje dozornú radu.
 • Zvoláva a vedie rokovania správnej rady a Valného zhromaždenia.
 • Rokuje v mene združenia, podpisuje zmluvy, doklad a iné dokumenty zásadného významu.
 • Nadväzuje medzinárodné styky združenia a uzatvára príslušné zmluvy.
 • Plní ostatné úlohy v súlade s týmito stanovami a uzneseniami správnej rady a Valného zhromaždenia.

Čl. X.

 Hospodár združenia

 

 • zodpovedá za správne použitie finančných prostriedkov združenia, za evidenciu príjmov a výdavkov združenia v súlade s platnou právnou úpravou,
 • vypracováva zásady hospodárenia združenia,
 • vypracováva a predkladá správnej rade návrh rozpočtu združenia na príslušný kalendárny rok,
 • plní ostatné úlohy v ekonomickej oblasti, ktorými ho poverí správna rada.

 

Čl. XI.

Tajomník združenia

Tajomník združenia

 1. vyhotovuje zápisy zo zasadnutia správnej rady a sleduje plnenie úloh z jednotlivých zasadnutí a informuje o tom prezidenta, organizačne zabezpečuje úlohy združenia /pozvánky, priestory a pod./
 2. zodpovedá za evidenciu písomných materiálov združenia zo všetkých oblastí jej činnosti,
 3. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí správna rada alebo prezident združenia.

Čl. XII.

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, kontroluje činnosť a hospodárenie s prostriedkami združenia,
 2. Dozorná rada sa skladá z troch členov a jej funkčné obdobie je 3 roky,
 3. Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu, ktorý vedie a zvoláva zasadnutia dozornej rady. Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát do roky,
 4. Dozorná rada informuje správnu radu o výsledkoch vykonaných kontrol a predkladá návrhy na odstránenie nedostatkov.
 5. Dozorná rada dozerá na správnosť hospodárenia s prostriedkami združenia tak, aby sa tieto viedli a poskytovali v súlade s jeho plnením a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Čl. XIII.

Zásady rozhodovania

 1. Rozhodnutia v orgánoch združenia sa prijímajú verejným hlasovaním. Každý člen združenia a člen orgánov združenia má jeden hlas.
 2. Orgány združenia sú uznášania schopné, keď je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 3. Spôsob a postup volieb je stanovený volebným poriadkom orgánov  ktoré voľbu konajú.

 

Čl. XIV.

Zdroje a hospodárenie združenia

 1. Zdrojmi príjmov združenia sú :
  1. Dary, príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,
  2. Výnosy z verejných zbierok,
  3. Sponzorské príspevky,
  4. Úroky z peňažných prostriedkov uložených v peňažnom ústave,
  5. Členské príspevky,
  6. Granty zo štátnych, regionálnych a mestských fondov,
  7. Iné ekonomické aktivity združenia.
 2. Príjmom združenia môže byť aj dotácia zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,
 3. Majetkom združenia môžu byť peniaze, hnuteľné a nehnuteľné veci ako aj iné majetkové práva a iné hodnoty, ktoré svojou povahou môžu slúžiť cieľu združenia,
 4. Na hospodárenie združenia sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy
 5. Prostriedky združenia možno použiť na :

        - Podporu činnosti organizovanú združením v súlade so stanovami,

        - Úhradu výdavkov spojených s tuzemskými a zahraničnými podujatiami,

        - Zabezpečenie prevádzkových potrieb združenia,

        - Zakúpenie technických a metodických prostriedkov pre združenie,

        - Ďalšie úhrady, ktoré sú v súlade s poslaním združenia.

 

Čl. XV.

Zánik združenia


O zániku združenia a o použití jeho hnuteľného a nehnuteľného majetku po vyrovnaní všetkých právnych záväzkov rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

 

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy sú základným dokumentom upravujúcim združenie chovateľských klubov FKKS v SR.
 2. Stanovujú charakter, pôsobnosť, právnu subjektivitu, finančnú samostatnosť združenia.
 3. Nadobúdajú  platnosť dňom, kedy boli schválené Valným zhromaždením  dňa 26.1.2014 a účinnosť dňom  registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

Vypracoval : Miroslav Šiko                                         

 

 

Miroslav Šiko
prezident FKKS