Chovateľský poriadok

Federácia kynologických klubov Slovenskej republiky

 

Chovateľský a  zápisný poriadok Federácie Kynologických klubov Slovenskej republiky, plati pre všetky členské subjekty FKKS  korešponduje s medzinárodným chovateľským poriadkom UCI. hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chov iba  geneticky a funkčne zdravých, povahovo pevných jedincov.  Čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v plemenných knihách alebo v pomocných registroch plemenných kníh uznávaných UCI, a ktoré spĺňajú kritéria stanovené príslušným chovateľský klubom.

 

Článok 1

 

Podmienky chovu a vstupu do UCI platia ako smernice pre všetky členské kluby. Špeciálne kluby majú právo vytvoriť si špeciálny chovateľský poriadok vhodný pre daná plemeno. Tieto však nesmú byt miernejšie, ale v záujme chovu príslušného plemena prísnejšie.

 

Článok 2

 

Všetky chovateľské poriadky zostavené členskými klubmi, sa predkladajú v dvojitom vyhotovení predsedníctvu UCI na schválenie. Pokiaľ sa nepredloží žiadny špeciálny poriadok, automaticky platí pre príslušne plemeno chovateľský poriadok.

 

Článok 3

 

Do Plemennej knihy UCI sa zapisujú všetky vrhy, pokiaľ sa môže preukázať čistokrvný pôvod rodičov. Dôkaz sa podáva aj vtedy, ak obaja rodičia majú rodokmene uznané UCI- Okrem toho musia mať obaja rodičia pred krytím psom potvrdené povolenie k chovu s dátumom a podpisom klubového poradcu chovu alebo vo výnimočných prípadoch od jemu prideleného veterinára. Ocenenie na výstave nie je totožné s povolením k chovu.

 

Článok 4

 

Šteňatá s morfologickými chybami sa tiež zapisujú do knihy chovu, ale do rodokmeňa dostanú poznámku "k ďalšiemu chovu nepovolené pre chov". Prípadne nedostatky pri odbere vrhu poznačí klubový poradca chovu do hlásenia o vrhu. Pre príbuzenskú plemenitbu musí dať pred krytím povolenie hlavný klubový poradca chovu alebo výbor pre chov. Toto povolenie sa musí pripojiť k zápisu o vrhu do Plemennej knihy. Takéto krytia sa musia zdôvodniť.

 

Článok 5

 

Každý chovateľ, musí pred plánovaným krytím nadviazať kontakt s príslušným klubovým poradcom chovu

 

Účel a pôsobnosť. Chovateľský a zápisný poriadok slúži k vedeniu chovu psov čistokrvných plemien psov v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre zvyšovanie úrovne chovu psov plemien v súlade so štandardom a rozvojom kynologickej záujmovej činnosti. Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých majiteľov psov plemien s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom plemena v Slovenskej republike.

 

Plemeno v zmysle tejto smernice tvoria psi a suky s platným preukazom o pôvode, vydaným Plemennou knihou uznanou medzinárodnou kynologickou organizáciou - UCI. Exportovaní jedinci v majetku Slovenských občanov musia mať exportný preukaz o pôvode a musia byť zapísaní do Plemennej knihy FKKS v opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na akciách FKKS. Jedinci exportovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné tetovanie, sa môžu zúčastniť akcii FKKS po splnení podmienky uvedenej v tejto smernice a po vydaní tetovacej značky (microchip) a o tetovaní príslušným poradcom chovu (veterinárom). Výnimkou je bonitácia, na ktorú môže jedinec nastúpiť až po doložení potvrdenia identity DNA. t. j. DNA musia mať odobratú aj rodičia tohto jedinca a aj importovaný jedinec a identita po rodičoch musí byť potvrdená.

a) Poradca chovu: Do funkcie poradcu chovu je Predsedníctvom FKKS menovaný člen FKKS, ktorého morálne vlastnosti a odborné znalosti sú zárukou rozvoja plemien na Slovensku . Predsedníctvo FKKS pri menovaní poradcu chovu postupuje podľa návrhu väčšiny chovateľov v danej oblasti.

 

Pre plemená je volený ústredný poradca chovu  s celoslovenskou pôsobnosťou. Vo svojom teritóriu zabezpečujú poradcovia chovu riadenie chovu v zmysle tejto smernice a pokynov Prezídia Slovenskej Federácie Kynológov. Ústredný poradca chovu je členom Predsedníctva FKKS. Vyhodnocuje výsledky chovu a vypracováva rámcovú koncepciu ďalšieho postupu v chove plemien spolu s Predsedníctvom FKKS. Okresní poradcovia chovu vykonávajú na požiadanie chovateľa kontrolu vrhov. Prvú kontrolu uskutočňujú do 7 dní po vrhu a druhú kontrolu spojenú s tetovaním v siedmom týždni veku šteniat.

 

O kontrolách vyhotovujú požadované zápisy. Taktiež vykonávajú kontrolu chovateľských zariadení a kondičného stavu chovných jedincov.

 

Všetka dokumentácia týkajúca sa plemien je majetkom SFK.

 

Poradca chovu je povinný upozorniť chovateľa na nutnosť utratenia šteniat, ktoré zjavne nezodpovedajú požiadavkám Štandardu a navrhuje odstránenie závad, ktoré pri kontrole zistil. Na prihlášku k zápisu šteniat uvádza výsledok kontroly a vyjadruje sa, či doporučuje zápis šteniat do Plemennej Knihy SFK.

 

Kontroly vrhu sa vykonávajú na náklady chovateľa a ten je povinný uhradiť poradcovi chovu náklady spojené s dopravou podľa druhu použitého dopravného prostriedku a podľa príslušných predpisov SFK.

 

Chovateľ požiada o pridelenie (tetovacích alebo microchipových) čísel na predpísanom tlačive, ktoré obdrží od
(veterinára- poradcu chovu) pri prvej kontrole. Tlačivo odošle Plemennej knihe SFK. 4. týždni veku šteniat vyplnené dvojmo s doporučeným Plemennej Knihe SFK.

 

K plemenitbe je možné použiť len čistokrvných jedincov s preukázaným pôvodom, spĺňajúcich podmienky chovnosti stanovené smernicou. V prípade splnenia podmienok zaradenia do chovu môže byť sučka krytá ľubovoľným (navrhnutým) psom, pokiaľ tento spĺňa podmienky chovnosti podľa tejto smernice. Výber krycieho psa je záležitosťou chovateľa, poradca chovu a majiteľom krycieho psa.

 

Všetci jedinci, ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do chovu sú zaradení do „kontrolovaného chovu".

 

b) Chovní jedinci: Sú to dedične zdraví psy v zmysle tohto chovateľského poriadku sú tí, ktorí prenášajú znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonné vlastnosti typické pre dané plemeno a nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva. Chovatelia a chovateľské kluby nemajú zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by mohli následkom extrémneho vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného plemena.

 

Chovný pes a chovná sučka sú jedinci, ktorí splnili tieto podmienky pre zaradenie do chovu čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode vydanom plemennou knihou Slovenská Federácia Kynológov UCI

- dosiahnutie minimálnej vekovej hranice

- získanie stanovených výstavných ocenení

- úspešné absolvovanie bonitácie

splnenie ostatných špecifických podmienok chovnosti.

 

Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, vady patologické a dedičné. Do chovu sa nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na odstránenie, alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady.

 

Chovné využitie zapožičaných jedincov zo zahraničia je možné len na základe súhlasu Predsedníctva FKKS, prípadne po splnení podmienok chovnosti uznávaných SFK. Chovné využitie jedinca pred udelením súhlasu od Predsedníctva FKKS nie je možné a Šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané v Plemennej knihe FKKS.

 

c) Krycí list: Krycí list je základným chovateľským dokladom. Krycie listy sú uložené v dostatočnom množstve na sekretariáte FKKS a na požiadanie sú zasielané majiteľovi krycieho psa. Za riadne vyplnenie krycích listov zodpovedajú majitelia krycích psov. Nedostatky vo vyplňovaní krycích listov môžu byť trestané zastavením krytí u psa. Krycí list sa vystavuje dvojmo. Jeden exemplár sa posiela doporučenou poštou Plemennej knihy FKKS najneskôr 7 dní po nakryti (vykoná majiteľ krycieho psa). Druhý exemplár si ponechá majiteľ sučky.

Pre krytia v zahraničí si krycie listy vyžiadajú majitelia chovných sučiek od FKKS. Zároveň je potrebné zaslať zahraničný krycí list (originál). Ak sučka neostane kotná, je chovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa do 7 dní po predpokladanom termíne pôrodu. Krycí list musí byť vyplnený i v prípade, že obaja chovní jedinci patria rovnakému majiteľovi.

 

Bez krycieho listu nemôže byť krytie uskutočnené, šteňatá narodené z krytia bez krycieho listu nebudú zapísané do Plemennej knihy FKKS a majitelia oboch chovných jedincov budú postihnutí zastavením chovateľskej činnosti. V prípade, že nakrytá sučku nemala splnené podmienky chovnosti, bude jej majiteľovi, ako aj majiteľovi krycieho psa, s ktorým bola nakrytá, zastavená chovateľská činnosť na jeden rok, vzťahujúca sa aj na všetky plemená, ktorých vlastnili v deň dátumu takéhoto krytiu.

 

Článok 7

 

a) Krytie: Ku krytiu v zmysle tejto smernice môže prísť len medzi jedincami jedného druhu plemena. Krytie dnej sučky v priebehu jedného hárania dvoma a viacerými psami je neprípustné a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do Plemennej knihy FKKS.

 

Každá suka sa smie nakryť len dva krát za sebou, pokiaľ to dovolí jej stav. Nepovoľuje sa kryť suku trikrát za sebou. Okrem toho sa požaduje, aby chovateľ zabezpečil šteňatám riadne ochranné očkovanie. Toto smie vykonať len veterinár. Klubový poradca chovu musí pri odbere vrhu nahliadnuť do očkovacích preukazov. Kupirovanie chvostov sa povoľuje len veterinárovi. Povolenie o tom sa musí predložiť poradcovi chovu. Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou u sučiek, ktoré už odchovali vrh prirodzeným oplodnením, u psov, pokiaľ už bolo uskutočnené krytie prirodzenou cestou.

 

b) Pri umelom oplodnení musí veterinár, ktorý odobral psovi semeno, dodať FKKS potvrdenie, že čerstvé, alebo hlboko zmrazené semeno pochádza od uvedeného psa. Inseminácia musí byť uskutočnená odborným veterinárnym lekárom, ktorý tuto skutočnosť zaznamená do krycieho listu.

 

Ak požaduje majiteľ sučky opakovanie krytia v priebehu jedného hárania, doporučuje sa majiteľovi krycieho psa toto mu umožniť. V chove môže byť využitý len zdravý jedinec, ktorý je udržovaný v dobrej kondícii. U chovnej sučky nemôže byť ku krytiu využité každé háranie len so súhlasom poradcom chovu.

 

Článok 8

 

k zapísaniu chovu sú potrebné nasledovne podklady: Hlásenie o krytí a narodení šteniat, potvrdenie o krytí, originál rodokmeňa suky, fotokópia rodokmeňa psa. Súhlas k chovu oboch zvieral, u čistokrvných uchovnených plemien nalez bez DBK. Získane výstavného tituly oboch zvierat. Pri novom zapísaní názvu stanice sa zasielajú na vyber tri mena. Chovateľ zaručuje vlastným podpisom pravdivosť všetkých údajov. To iste potvrdzuje aj klubový poradca chovu. Ak dôjde k zmene majiteľa nakrytej sučky, je pôvodný majiteľ povinný oznámiť majiteľovi krycieho psa meno a adresu nového majiteľa sučky a tomuto meno a adresu majiteľa krycieho psa. Uvedené zmeny je nutné súčasne oznámiť FKKS.

 

Článok 9

 

Vrh: Chovateľ je povinný najneskôr do troch dní po pôrode ohlásiť každý vrh doporučeným listom príslušnému poradcovi chovu, ktorý uskutoční kontrolu vrhu podľa ustanovení tejto smernice. Druhú kontrolu spojenú s tetovaním vykoná poradca chovu na základe žiadosti chovateľa v siedmom týždni veku šteniat. Nedodržanie ustanovení tejto smernice a pokynov poradcu chovu môže mať za následok no zapísanie vrhu do Plemennej knihy SFK. Vo vrhu môžu byť ponechané všetky narodené šteňatá, pokiaľ chovateľ zabezpečí ich zdravý vývin v prípade odporučenia poradcu chovu musia byt šteňatá atypické, alebo s patologickými zmenami utratené. Ak zisti poradca chovu nedostatky vo výžive, vývoji šteniat nevhodné chovné podmienky, zlý kondičný stav matky Šteniat, prípadne Iné nedostatky, má pravo navrhnúť Predsedníctvu SFK zastavenie chovateľskej činnosti pre chovateľa až do doby odstránenia závad. O obnove chovateľskej Činnosti rozhoduje na základe žiadosti chovateľa Predsedníctvo FKKS. Pokiaľ nechá chovateľ zapísať prvý vrh. musí navrhnúť názov chovateľskej stanice. Tento je potom chránený UCI. Pokiaľ ma chovateľ viac plemien, platí názov stanice pre všetky nim
chované plemena.

 

Článok 10

 

Krstné mená šteniat vrhu začínajú rovnakým začiatočným písmenom. Pri chove viacerých plemien sa pokračuje v pomenovávaní ďalej podľa abecedy. Vid: prvý vrh v stanici zatína písmenom "A", potom "B" atď.

 

Kontrola vrhu: po druhej kontrole vrhu, najneskôr však do 10 týždňov veku šteniat, zasiela chovateľ vyplnenú prihlášku k zápisu šteniat potvrdenú príslušným poradcom chovu spolu so Žiadankou o určenie tetovacej značky a kontrolným tetovacím lístkom na HPK doporučenou poštou. Prihlášky vrhov treba zaslať do Plemennej Knihy FKKS vystaví preukazy pôvodu všetkým šteniatkam. Šteňatá musia byť( otetované alebo imcrochipovane) naraz, ešte u chovateľa, a to najskôr v týždni veku i my spôsob označovania šteniat nie je v súčasnosti prípustný)

 

Všetky náklady spojené s kontrolami vrhov, tetovaním a poplatkami za úkony plemennej knihy FKKS hradí chovateľ. Chovateľ je povi iný starať sa o sučku v dobe kotnosti a kojenia i o celý vrh lak, aby bol zabezpečený úspešný vývoj šteniat i dobrý zdravotný stav sučky.

 

Článok 11

 

Označenie "uznaný chov“ obdržia rodokmene tých šteniat. ktoré sú ohodnotené známkou "veľmi dobrý". U psov úžitkových (služobných, pracovných) plemien sa vyžaduje skúška ochranárskeho psa a u loveckých plemien skúšky poľovnícke.

 

Článok 12

 

Pri pracovnom chove" sa musia rodičia preukázať absolvovaním výkonnostnej skúšky a starí rodičia rovnako známkou výcviku z výkonu.

Súčasťou ceny Šteňaťa je jeho preukaz o pôvode, microchip a veterinárne náklady Chovateľ je povinný do 5 dni po pôrode ohlásiť majiteľovi krycieho psa doporučeným listom narodenie šteniat s udaním počtu a pohlavia šteniat.

A Veková hranica

Minimálny vek pre použitie v chove je u psa dovŕšenie 24 mesiaca veku, u sučky 18 mesiaca veku. Doživotná chovnosť je priznaná jedincom po druhom úspešnom absolvovaní bonitácie.

a Plemenná kniha  FKKS

 

Do plemennej knihy FKKS sa pre ústrednú evidenciu čistokrvných psov a sučiek a pre potreby plemenitby zapisujú

a) Šteňatá pochádzajúce z čistokrvných rodičov, pokiaľ chovateľ splnil podmienky chovateľskej smernice

b) importovaní čistokrvní jedinci, psí a sučky s preukazom o pôvode, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha (aj ne-) členskej krajiny UCI

c) chovní jedinci a ich odchovy, pre ktoré je zavedený zvláštny register

 

Vedie poverený pracovník FKKS centrálne pre všetky plemená psov. Smernice pre vedenie Plemenej knihy FKKS a pre vzťahy medzi chovateľmi a správou Plemennej Knihy FKKS platia pre všetkých chovateľov plemien v Slovenskej republike.

 

Špecifické podmienky chovností

 

• Výstavné ocenenie (minimálne - pes aj sučka známka veľmi dobrý).

•Skúška z výkonu

• RTG dysplázie bedrových kĺbov, vykonaný: na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku / pred aj po kúpe jedinca/, v Českej republike /pred kúpou jedinca/ po druhý stupeň vrátane. Musia byť aj u oboch partnerov. Doporučuje sa však, aby v

prípade spojenia bol jeden z partnerov negatívny.

• RTG dysplázie lakťových kĺbov, vykonaný: na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku / pred aj po kúpe jedinca/ po druhý stupeň vrátane.

• Účasť na bonitácii

Vyraďujúce vady z chovu

 

a) pohlavné orgány - kryptorchizmus, monochizmus, trieslové kanály umocňujúce vtiahnutie semenníka do brušnej dutiny

b ) chudozubosť - posudzuje sa momentálna skutočnosť, príslušný kód je potrebné zadať i pri veterinárnom potvrdení (a postupovať podľa požiadaviek plemena)

c ) zatajovanie vád  psí a sučky, u ktorých bol vykonaný operatívny zákrok na Odstránenie alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady vyraďujúcej z chovu (biele fľaky, kryptorchizmus, mäkkí ušná chrupavka a pod. )

d) nedostatočné vlohy - nedostatočne povahové vlohy, nedostatočná ostrosť a tvrdosť

e) nespĺňa Znaky plemennej príslušnosti (štandard plemena) ktorý sa potvrdzuje na výstavách

 

Článok 13

 

Chovateľ: Pod chovateľom sa rozumie zasadne majiteľ suky v čase krytia. Pri zmene vlastníctva kotnej suky nemôže už majiteľ tieto šteniatka prihlásiť k názvu svojej chovateľskej stanice. Nový majiteľ musí prihlásiť Šteniatka pod svojím menom ako chovateľ v plemennej knihe FKKS. Musí sa spísať dohoda medzi Chovateľom a novým majiteľom.

 

Právne vzťahy vyplývajúce ? vlastníctva alebo držby suky sa riadia ustanoveniami občianskeho, prípadne obchodného zákonníka.

 

Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba staršia ako 18 rokov, alebo organizácia, ktorá má priznaný chránený názov chovateľskej stanice, spĺňa podmienky tejto smernice pre chovateľskú činnosť a v dobe krytia sučky je jej vlastníkom alebo držiteľom. Zapožičiavame sučiek za účelom chovného využitia je prípustné, pokiaľ bude táto skutočnosť majiteľom sučky oznámená príslušnému poradcovi chovu a doporučeným listom najneskôr pred vrhom. Ak prešla chovná sučka a o vlastníctva inej osoby, prechádzajú na ňu všetky záväzky, pokiaľ pri prevode nebolo dohodnuté mak. Zmenu majiteľa chovného jedinca musí nahlásiť pôvodný majiteľ clo 7 dni po prevode a príslušnému poradcovi chovu. Ak zomrie majiteľ sučky v dobe kotnosti, môže sa vrh zapísať na chovateľskú stanicu zomrelého, alebo na chovateľskú stanicu dediča, pripadne iného nadobúdateľa podľa písomnej dohody s dedičmi, Nadobúdateľ oznámi túto skutočnosť písomne Plemenej Knihe FKKS Nazov chovateľskej stanice môže byť zdedený, alebo odkázaný v zmysle občianskeho zákonníka.

 

Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa v FKKS a považuje sa za porušenie
chovateľských smerníc FKKS s následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na jeden rok. Zastavenie chovateľskéj činnosti sa týka aj všetkých jedincov príslušného plemena, ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca a to aj po prípadnej zmene majiteľa. V prípade opakovania priestupku bude predmetom individuálneho riešenia Predsedníctvom FKKS.

 

Článok 14

 

Chovatelia srnu predávať len zdravé a očkované , štandardné šteniatka. Odber šteniat sa nesmie uskutočniť pred 8.tyzdnom veku. Príslušne vrhy sa musia kompletne ohlásiť centrálnej plemennej knihe FKKS.  Pred odberom vrhu sa nesmú odobrať žiadne šteniatka. V opačnom prípade cely vrh nedostane žiadne doklady.

 

Článok 15

 

Pokiaľ sa chovajú rôzne plemena smú sa pariť len chovní partnery rovnakej varianty.

 

Článok l6

 

Sankcie: Previnilci sa voči chovateľskému poriadku sa trestajú nasledovne:


1. písomným upozornením
2  zákazom chovu na dobu (1- 2 roky]
3. úplným zákazom chovu
4. vylúčením chovateľa z SFK .

Článok 17

 

CHOVATEĽSKÉ KLUBY
Za chov jednotlivých plemien sú zodpovedné príslušné chovateľské kluby. Zodpovedajú za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. Chov a rozvoj plemien psov musí vychádzať i dlhodobých cieľov a rozumných zásad, tak aby chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb, povahových chýb či nedostatku výkonných schopnosti.

 

Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno aj rozširovania genetickej rôznorodosti plemien.

 

Chovateľské kluby sú zastrešené v Slovenskej Federácii Kynológov prostredníctvom členských organizácii FKKS. Pre jedno plemeno môže existovať v rámci SFK len jeden chovateľský klub, ktorý zodpovedá svojej materskej organizácii a FKKS za rozvoj a zodpovedné riadenie chovu daného plemena.

 

Povinnosťou všetkých chovateľských klubov v súlade s týmto chovateľským a zápisným v FKKS poriadkom spracovať vlastné chovateľské poriadky, v ktorých budú stanovené chovateľské ciele pre konkrétne plemeno/ plemená, ktoré zastrešujú. V týchto poriadkoch treba primerane zohľadniť exteriér, povahové a výkonové vlastnosti špecifické pre jednotlivé plemená.

 

Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje. Záujemca môže byť členom ako jednotlivec v FKKS.

 

Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom a FKKS bezohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti je chovateľský klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu (priamy člen FKKS) môžu byť v cene služieb pre nečlenov zohľadnené náklady klubu (FKKS) vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti klubu.

 

Spory vo vnútri klubov sa môžu riešiť za prítomnosti chovateľskej komisie UCI. Pre kluby, ktoré nemajú vlastný
chovateľský poriadok, platí chovateľský poriadok UCI.

 

Článok 18

 

UCI je oprávnený kedykoľvek navštíviť chovné stanice.

 

Článok 19

POVINNÉ  RUČENIE

 

So zreteľom na zákonné ustanovenia platí v zmysle tohto ustanovenia ako ručiteľ zvieraťa za škody spôsobené tretím osobám ta osoba, ktorá zvieraťu v čase spôsobenej škody poskytuje pobyt a starostlivosť. Majiteľ alebo držiteľ chovného psa sa zaväzuje túto okolnosť zobrať do úvahy pri uzatvorení osobného povinného ručenia

 

V prípade uhynutia (uchovnenu) sučky počas jej pobytu u držiteľa chovného psa, nechá držiteľ chovného psa na svoje náklady zistiť príčinu uhynutia veterinárnym lekárom. Majiteľovi sučky podá správu o smrti sučky čo najrýchlejšie a oznámi mu príčinu uhynutia. Ak si majiteľ praje vidieť mŕtvu sučku, musí mu to majiteľ psa umožniť. Ak smrť nastala zjavne zavinením držiteľa psa, je tento povinný uhradiť majiteľovi sučky škodu. Ak nemá držiteľ psa vínu na uhynutí sučky, je majiteľ sučky povinný uhradiť držiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu s uhynutím sučky vznikli.

 

Článok 20

CHYBNÉ PÁRENIE

 

Pri neplánovanom spárení sa sučky s iným psom ako dohodnutým, je držiteľ psa, ktorý má sučku vo svojej starostlivosti, povinný nahlásiť túto skutočnosť majiteľovi sučky a je povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s nežiaducim párením. Po neplánovanom párení nepredpokladaným psom nieje ďalšie párenie dohodnutým psom dovolené. Držiteľ chovného psa si nemôže v takomto prípade uplatňovať u majiteľa sučky žiadne nároky

 

Záverečné ustanovenia

 

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK CHOVATEĽSKÝCH KLUBOV a  FKKS

 

Chovateľské poriadky chovateľských klubov môžu prekračovať vo svojich požiadavkách požiadavky chovateľského a zápisného poriadku FKKS, nesmú však obsahoval žiadne ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s chovateľským poriadkom Slovenskej Federácie Kynológov a medzinárodným chovateľským poriadkom UCI

 

Tento chovateľský a zápisný poriadok FKKS je platný od 1.1.2013 a všetky subjekty SFK sú povinné ho dodržiavať. Schválené na prezídiu FKKS.

 

Základné pojmy:

 

chovný jedinec je pes alebo suka tohto plemena, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do

chovu dané týmto Chovateľským poriadkom a sú zapísaní v registri chovných jedincov.

 

majiteľ je osoba alebo Organizácia, ktorá právoplatne získala jedinca a vlastní jeho preukaz pôvodu (PP)

 

držiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému využitiu určitého chovného jedinca.

 

chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá odchovala min. 2 vrhy, je držiteľom uchovnenej suky a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice. Chovateľ musí byť členom FKKS.

 

Plemenitba psov - chov je cieľavedomá plemenitbu, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince ktoré majú všetky znaky plemena . Sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohto CHP. Medzi najdôležitejšie znaky, ktoré sa v chove musia sledovať a trvalé upevňovať, sú plemenné znaky Pri čistokrvnej plemenitbe sa pripúšťajú jedince (pes a sučka), ktoré patria k rovnakému plemenu. V chove psov sa uskutočňuje len čistokrvná plemenitba. V rámci nej sa však uskutočňujú ešte ďalšie formy plemenitby, a to nepríbuzenská. ktorá sa toleruje v FKKS.  Nepovoľuje sa príbuzenská a vzdialená líniová, úzka príbuzenská plemenitba.

 

Poradca chovu (PCH) je funkcionár organizácie, klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu v záležitostiach chovu. Jeho povinnosťou je poskytovať kynologické rady v oblasti chovateľstva, rady pri výbere štandardných krycích psov, a dáva povolenie na krytie a uchovnenie. Zamietnutie musí poradca chovu zdôvodniť písomne. Je povinný kontrolovať držanie, výživu a ustajnenie chovných jedincov a šteniat. Je povinný oznámiť výboru klubu, organizácie prípady, v ktorých sa zdravie, povaha a vzhľad (exteriér) chovných jedincov zmenili alebo vôbec nespĺňajú prípadne jedince vykazujú vyraďujúce znaky natoľko, že už nie je možné uvažovať o použití do chovu. Poradca chovu zodpovedá za dôsledné dodržiavanie chovateľského poriadku FKKS. Zodpovedá za rovnomerné využívanie plemenníkov SFK. Počet, výber a právomoci poradcov chovu schvaľuje FKKS.

Poradca chovu riadi a vyhodnocuje chov v spolupráci s chovateľskou komisiou. Ak poradca chovu zistí porušenie Chovateľského a zápisného poriadku neodkladne túto skutočnosť nahlási výboru klubu a FKKS a tieto skutočnosti môžu viesť k zahájeniu disciplinárneho konania voči chovateľom. Poradca chovu vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk, vydáva prepúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov, predkladá výboru klubu návrhy na chovnosti psov, navrhuje vylúčenie jedincov z chovu. Vedie dokumentáciu chovu psov, krycie listy, ktoré sú majetkom klubu.

Navrhuje utratenie šteniat s vrodenými vadami.

 

Kontrolór vrhov je funkcionár klubu, organizácie ktorý spolupracuje s veterinármi , vykonáva kontrolu vrhov spravidla vo veku 7 týždňov šteniat o ktorej vyhotoví zápis. Výsledky kontroly odošle poradcovi chovu a vedeniu SFK. Pri kontrole vrhu odovzdá chovateľovi informačné materiály a prihlášky do FKKS. Počet, výber a právomoci kontrolórov vrhov schvaľuje  FKKS.

 

Prepúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje PCH a bez ktorého sa krytie suky nesmie uskutočniť. Prípušťacie povolenie je súčasťou tlačiva „Prihláška na zápis šteniat" a je platné iba s podpisom poradcu chovu a vedenia FKKS.

 

Vypracovali: Miroslav Šiko
Ján Topoli